ul. Bednarska 8, 43-200 Pszczyna
NATURALNE PRODUKTY
PRODUKTY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Regulamin

 

 

Regulamin sklepu internetowego

 1. Właścicielem Sklepu pod adresem mydlanabanka.pl jest Ewelina Jarosz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bioer Ewelina Jarosz, Graniczna 34, 32-620 Brzeszcze. Działalność gospodarcza jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5492369296.

 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz jego funkcjonalności oraz m.in. rodzaj i zakres świadczonych usług, w tym usług elektronicznych świadczonych przez jej właściciela, warunki i zasady składania zamówień, warunki techniczne, sposób zawierania i rozwiązywania umów na odległość, zasady i terminy płatności oraz warunki dostawy, tryb postępowań reklamacyjnych.

 3. Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres e-mail: biuro@mydlanabanka.pl lub telefonicznie: 530 071 171.

§2 Definicje

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy.

 2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

 3. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę.

 4. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 5. Klient – podmiot dokonujący zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji oraz nabywający prawa do jej własności. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.

 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (definicja na podstawie art. 22­1 Kodeksu Cywilnego).

 7. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy danego Produktu.

 8. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych, dostępna https://mydlanabanka.pl/home,19,polityka-prywatnosci.html.

 9. Produkt – każdy towar lub usługa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej.

 10. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. Format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video).

 11. Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą/kurierem lub który może być odebrany osobiście.

 12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 13. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 15. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą takich danych.

 16. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu; usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 17. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę.

 18. Sklep – strona mydlanabanka.pl, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę.

 19. Sprzedawca - Ewelina Jarosz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bioer Ewelina Jarosz, Graniczna 34, 32-620 Brzeszcze . Działalność gospodarcza jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5492369296.

 20. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 21. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki.

 22. Usługa – to każda czynność zawierająca w sobie element niematerialności, która polega na oddziaływaniu na Klienta lub jego przedmioty, które nie powoduje przeniesienia praw własności.

§3 Zasady zawierania umów

 1. Regulamin oraz Oferta określają zasady współpracy i warunki realizacji umowy.

 2. Na samym dole Strony internetowej Klientowi zostaje udostępniony Regulamin w sposób nieodpłatny. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze Strony internetowej.

 3. Klient nie może składać Zamówienia używając niepoprawnych danych osobowych, w sposób anonimowy lub pod pseudonimem.

 4. Regulamin oraz Oferta nie ograniczają ani nie wyłączają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

 5. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.

 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu, dokonania płatności z zastrzeżeniem postanowienia poniżej.

 7. W sytuacji, gdy termin płatności przypada po zawarciu Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta.

 8. Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub osobom trzecim oraz w sposób nie zakłócający funkcjonowanie Sklepu.

§4 Cena

 1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie w Ofercie, że jest inaczej.

 2. Sprzedawca informuje, że jest płatnikiem podatku VAT.

 3. Cena nie zawiera informacji dotyczących kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany jest ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

 4. Ceną obniżoną jest cena obowiązującą po obniżeniu ceny Produktu.

 5. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest cena najniższa obowiązującą w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę Sklepu i nie naruszają już zawartych Umów Sprzedaży. Przeprowadzane przez Sprzedawcę promocje nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.

 7. W przypadku obniżenia ceny Produktu, który ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności – obok ceny za Produkt, Sprzedawca uwidacznia także informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

§5 Zasady współpracy oraz składania zamówień

 1. Klient może korzystać ze Sklepu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego Dnia roboczego. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia Sklepu z przyczyn technicznych.

 2. Sprzedawca korzysta z usług zewnętrznych operatorów płatności do oferowania płatności on-line.

 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

  1. przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy, po wcześniejszym skontaktowaniu się w sprawie ze Sprzedawcą. W przypadku płatności przelewem bankowym produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.

  2. przelewem elektronicznym – za pośrednictwem: PayU. W celu dokonania płatności Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu na zasadach wskazanych przez ten serwis

 4. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie wynika z Oferty lub wybranego przez Klienta sposobu płatności.

 5. W celu zakupu Produktów przez Sklep należy:

  1. wybrać Produkt/-y, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” lub przycisku analogicznego;

  2. po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);

  3. zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;

  4. zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle na podanego e-maila potwierdzenie złożenia zamówienia.

 6. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy.

 7. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia lub niedokonania płatności przez Klienta w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia.

§6 Produkt fizyczny - realizacja zamówienia

 1. Kliknięcie przycisku "Kup teraz" powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Otrzymanie zamówienia zostanie potwierdzone drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Klienta zamówienia. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania potwierdzenia zamówienia / potwierdzenia wysyłki z osobną wiadomością. Jeśli jeden lub więcej artykułów nie jest już dostępny, Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną, że umowa kupna artykułów wymienionych w wiadomości mailowej nie mogła zostać zawarta.

 2. Produkt zamówiony przez Klienta wysłany zostanie po opłaceniu przez Klienta pełnej ceny wraz z kosztami dostawy.

 3. Zamówienia realizowane są na terenie całej Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 4. Zamówienie realizowane jest poza granice Polski, o ile w sposobach dostawy możliwy jest wybór wysyłki do danego kraju.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub jego anulowania w przypadku, gdy zostało ono złożone przy użyciu: oprogramowania, robota, crawlera, spidera lub dowolnego systemu zautomatyzowanego bądź zachowania skryptowego lub dowolnych usług podmiotów trzecich wykorzystanych w celu złożenia zamówienia w imieniu użytkownika.

§7 Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

 1. W przypadku umów zawartych przed 1 stycznia 2023 r. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi produktów wolnych od wad. W przypadku umów zawartych od 1 stycznia 2023 r. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność artykułu z umową.

 2. W odniesieniu do umów zawartych przed 1 stycznia 2023 r. w przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. W przypadku umów zawartych od 1 stycznia 2023 r. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność artykułu z umową sprzedaży na zasadach określonych w art. 43a i następnych Ustawy o prawach konsumenta.

§8 Warunki techniczne

 1. Klient może korzystać z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem.

 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

 3. W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:

  1. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);

  2. aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. W celu skorzystania z Produktów (nie dotyczy Produktów fizycznych), konieczne jest posiadanie przez Klienta:

  1. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);

  2. aktywnego konta poczty elektronicznej;

  3. aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie wskazanym w Ofercie (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);

  4. konta na platformie społecznościowej np. Facebook, Instagram itp. lub komunikatora w przypadku, gdy z Oferty wynika, iż przedmiotem umowy jest m.in. dostęp do dedykowanej grupy na Facebooku lub Instagramie;

  5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

  6. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 5. W przypadku gdy do skorzystania ze Sklepu lub Produktów konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem ze Sklepu lub przed złożeniem zamówienia na Produkt.

§9 Rękojmia i reklamacja

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienie własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.

 2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.

 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany lub w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta – również odstąpienia od umowy.

 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową lub nie doprowadził Towaru do zgodności z umową

  2. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

  3. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

  4. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.

 7. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

 8. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.

 9. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 10. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

 11. Ewentualne braki w zgłoszeniu reklamacyjnym zostaną Klientowi zgłoszone niezwłocznie wraz z zawiadomieniem przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 12. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.

 13. Postanowienia niniejszego Rozdziału dotyczące Konsumenta stosuje się odpowiednio także dla umów zawartych przez Przedsiębiorcę Indywidualnego.

§10 Gwarancja

 1. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre Towary mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. w Ofercie lub w odrębnym dokumencie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta.

§11 Inne uprawnienia klienta dotyczące usługi cyfrowej

 1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.

 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

  1. doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

  2. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;

  3. brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

  4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.

 6. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy.

 7. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

  1. Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub

  2. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.

 8. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

§12 Odstąpienie od umowy

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości – np. korepetycje udzielane przez Internet,

  2. w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od przedsiębiorcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – np. sprzedaż walut obcych,

  3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zamówienie w e-sklepie koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem,

  4. w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia – np. artykuły spożywcze: owoce, warzywa, nabiał,

  5. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu, np. soczewki kontaktowe,

  6. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – np. paliwo wlane do samochodu,

  7. w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą przedsiębiorcy – np. wysokogatunkowe wina kolekcjonerskie lub whisky,

  8. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu – np. zdjęto folię ochronną z fabrycznie nowej gry komputerowej,

  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

  10. zawartych w drodze aukcji publicznej – np. zakup rzeźby w domu aukcyjnym,

  11. o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – np. zakup biletu na koncert,

  12. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi dokument potwierdzający zawarcie umowy – np. dostępu do serwisu VOD,

  13. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta – np. konsument zamówił naprawę uszkodzonych żaluzji i udzielił przedsiębiorcy wyraźnej zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia.

  14. w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji – np. dostrojenie odbiornika telewizyjnego.

 4. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§13 Zwroty – skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Klienta innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedawcę sposób dostawy).

 2. Do zwrotu płatności stosuje się ten sam środek płatności, którym posłużył się Klient podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie zostanie uzgodniony z Klientem inny środek płatności.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy Klient przedstawi dowód, że produkt został wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

 4. Klient ma obowiązek odesłać Sprzedawcy lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.

 5. Sprzedawca ponosi koszty przesyłki zwrotnej produktów w przypadku przesyłek z kraju, w którym doręczono Klientowi towar, Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§14 Panel użytkownika

 1. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z Produktów Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.

 2. Klient nie może posiadać kilka Kont Użytkownika lub udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim.

 3. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło.

 4. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.

 5. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika.

 6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:

  1. z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta). Pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;

  2. bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

§15 Prawa autorskie i licencje

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym Produkty elektroniczne i Usługi, zdjęcia, teksty, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.

 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w o§iu o inną podstawę prawną.

 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.

 4. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.

 5. Klient ma prawo do korzystania z materiałów na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową

  2. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

  3. rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 6. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.

 7. Sprzedawca ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów, w tym w szczególności Produktów elektronicznych.

 8. Do niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy RP.

§16 Postanowienia końcowe

 1. Podczas trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.

 2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze nagłym lub naturalnym, niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.

 3. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, w tym celu, aby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

 4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz dostarczania informacji o charakterze bezprawnym.

 5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

  3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;

  4. lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo- skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę.

 7. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 9.

 8. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 9.

 9. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą.

 10. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

 11. Regulamin obowiązuje od dnia 2024-04-19.

§17 Pozostałe postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia z niniejszego §grafu mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Powoda.

 3. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

Załącznik nr 1.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wypełnij formularz w przypadku chęci odstąpienia od Umowy.

Data i miasto:

Twoje imię i nazwisko:
Twój adres:
Twój e-mail:
Twój telefon:


Bioer Ewelina Jarosz
Graniczna 34
32-620 Brzeszcze

Odstąpienie od umowy

Odstępuję od umowy z dnia:
Numer zamówienia:

Załącznik nr 2.

FORMULARZ REKLAMACJI

Wypełnij formularz w przypadku chęci złożenia reklamacji dot. niezgodności Produktu z Umową.

Data i miasto:

Twoje imię i nazwisko:
Twój adres:
Twój e-mail:
Twój telefon:

Numer zamówienia:
Data złożenia zamówienia:

Bioer Ewelina Jarosz
Graniczna 34
32-620 Brzeszcze

Zgłoszenie reklamacji

Informuję, iż zakupiony przeze mnie towar jest niezgodny z umową.

Dotyczy produktu:
Niezgodność została stwierdzona w dniu:
Niezgodność Produktu z umową polega na:
Z uwagi na powyższe, proszę o:

Kosmetyki naturalne - sklep internetowy Mydlana Bańka

Zadbaj o swoją skórę! Jej zdrowy i atrakcyjny wygląd pozwala czuć się komfortowo i przyjemnie każdego dnia. Pomoże Ci w tym nasza mydlarnia internetowa, która jest wyjątkowym i niepowtarzalnym miejscem dedykowanym osobom świadomym swoich potrzeb, dla których odpowiednia pielęgnacja skóry jest priorytetowym zagadnieniem. Dbamy o to, aby oferować Państwu produkty najwyższej jakości. Nasz sklep internetowy sprzedaje kosmetyki naturalne, które korzystnie wpływają na naszą skórę. Nasze kosmetyki w większości pozbawione są chemicznych dodatków, takich jak sztuczne substancje zapachowe oraz barwniki. Nasza mydlarnia naturalna gwarantuje produkty najwyższej jakości, między innymi mydła naturalne, które wytwarzane są na bazie starannie wyselekcjonowanych składników pochodzenia roślinnego. To mydła na bazie olejków, które nie tylko skutecznie oczyszczają skórę, ale również mają istotny wpływ na jej kondycję.

Nasze mydła nie wysuszają skóry oraz sprawiają przy tym, że zachwyca ona swoim wyjątkowym blaskiem. Zapoznaj się z pełną ofertą i odkryj magię, jaką oferują nasze kosmetyki. Naturalna mydlarnia internetowa Coraz więcej osób ma świadomość, że środki z nadmierną ilością dodatków chemicznych negatywnie wpływają na nasze i zdrowie i dlatego też starają się je całkowicie wykluczyć ze swojego życia. Nasz sklep internetowy proponuje w związku z tym kosmetyki naturalne, które pozbawione są tego typu dodatków. Dzięki temu nie będziemy dostarczać negatywnie wpływających składników do naszego organizmu. Nasz sklep proponuje sprzedaż online takich produktów jak mydła naturalne, kremy czy kosmetyki do włosów. Jeśli pragną Państwo zadbać o własną pielęgnację oraz zdrowie, to zachęcamy do kontaktu. Proponowane przez nasz sklep internetowy mydła naturalne są najwyższej jakości, a przy tym rozmaitego rodzaju. Każdy więc znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Posiadamy mydła i kosmetyki o różnych właściwościach, które sprawdzają się w przypadku różnego typu cery. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z nasza szeroką ofertę. Proponowane przez nas kosmetyki oferują bowiem najwyższą jakość codziennej pielęgnacji ciała.