ul. Bednarska 8, 43-200 Pszczyna
NATURALNE PRODUKTY
PRODUKTY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Regulamin - do 09.12.2016

REGULAMIN SPRZEDAŻY - Sklep Mydlana Bańka - www.mydlanabanka.pl

 1. WSTĘP – Definicje używane w regulaminie

1.1.    Sklep – Sklep  internetowy  zarządzany przez Sprzedawcę pozwalających Kupującym  na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny pod adresem: www.mydlanabanka.pl.

1.2.    Sprzedawca – Firma zarejestrowane w CEIDG pod danymi: Mydlana Bańka Paweł Jarosz, 43-200 Pszczyna, ul. Bednarska 8, NIP: 5492278317, REGON: 122966952. Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą i w ramach Sklepu dokonuje sprzedaży produktów.

1.3.    Kupujący/Klient – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży. Użyte w regulaminie określenia Kupujący oraz Klient oraz ich odmiany są synonimami.

1.4.    Użytkownik – Użytkownik korzystający ze Sklepu, który nabywa lub zamierza nabyć produkty prezentowane w Sklepie

1.5.    Umowa sprzedaży – Umowa zawarta w Sklepie na warunkach wynikających z niniejszego regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Przedmiotem umowy sprzedaży jest sprzedaż produktów na rzecz Kupującego.

 1. WSTĘP – Postanowienia ogólne

2.1.    Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Kupujących, ze Sklepu znajdującego się na stronie www.mydlanabanka.pl prowadzonego przez Sprzedawcę.

2.2.    Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży prezentowanych w Sklepie produktów przez Sprzedawcę. Regulamin określa warunki oraz zasady prowadzonej sprzedaży.

2.3.    Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy Użytkownikiem składającym zamówienie w Sklepie zwanym dalej Klientem lub Kupującym, a firmą Mydlana Banka Paweł Jarosz, zwaną dalej Sprzedawcą.

2.4.    Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

2.5.    Każdy Użytkownik przed dokonaniem zakupów w Sklepie zobowiązany jest do zapoznania z niniejszym regulaminem.

2.6.    Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Sklepu w sposób pozwalający Użytkownikom na zapoznanie się z nim.

 1. OGÓLNE WARUNKI

3.1.    Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem za pomocą przeglądarki internetowej.

3.2.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe przez:

3.2.1. podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych,

3.2.2. podania przez Użytkownika danych mogących naruszać aktualnie przepisy i/lub dobro osobiste i prawa osób trzecich,

3.2.3. nieprzestrzeganiem przez Użytkownika niniejszego regulaminu.

3.3.    Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika logotypu Sklepu, nazwy Sprzedawcy, zdjęć, materiałów, elementów graficznych znajdujących się w Sklepie za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w regulaminie lub po uzyskaniu zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich.

 1. REJESTRACJA W SKLEPIE

4.1.    Użytkownicy mogą dokonywać zakupów w Sklepie zarówno po dokonaniu rejestracji jak i również bez niej. 

4.2.    Zakupy bez rejestracji w Sklepie są możliwe po spełnieniu łącznie następujących warunków:

4.2.1. niezarejestrowany Użytkownik przy każdym zakupie musi prawidłowo wypełnić elektroniczny formularz  poprzez podanie wymaganych w nim danych. (dane Kupującego, dane kontaktowe, adres wysyłki),

4.2.2. niezarejestrowany Użytkownik przy każdym zakupie musi zaakceptować niniejszy regulamin.

4.3.    Rejestracja w Sklepie jest możliwa tylko w przypadku akceptacji regulaminu.

4.4.    Zarejestrowany Użytkownik może:

4.4.1. dokonywać zakupy bez konieczności każdorazowego podawania danych o których mowa w punkcie 4.2.1,

4.4.2. jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,

4.4.3. dodawania wybranych produktów do „obserwowanych”.

4.5.    Aby dokonać rejestracji w Sklepie należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta.

4.6.    Dokonując rejestracji konta Użytkownik wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Sklepu i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży oraz informowania Użytkownika o nowych produktach i promocjach oferowanych przez Sklep.

4.7.    Podanie danych osobowych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

4.8.    W przypadku zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej umowy sprzedaży.

4.9.    Po rejestracji Użytkownik otrzyma na podany adres email link aktywacyjny założonego konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do Konta.

4.10. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

 1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

5.1.    Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach Sklepu.

5.2.    Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5.3.    Ceny produktów prezentowanych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są to ceny brutto.

5.4.    Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

5.5.    Na Sprzedawcy ciąży obowiązek bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów oferowanych w Sklepie.

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

6.1.    Użytkownik ma możliwość dokonywania zakupów w Sklepie w trybie 24h/dobę przez cały rok z zastrzeżeniem przerw technicznych o których mowa w punkcie 11.2.

6.2.    Użytkownik w celu dokonania zakupów umieszcza w wirtualnym koszyku wybrane przez siebie produkty, które zamierza nabyć. Koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych produktów przed ich zakupem, przeliczanie ich wartości oraz przeliczenie kosztów dostawy. Podczas wyboru produktów Użytkownik może zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie do/z koszyka kolejnych produktów.

6.3.    Po wyborze produktów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz zamówienia składa się  z formularzy składowych, służących m.in. do określeniaadresu i sposobu dostawy.

6.4.    Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

6.5.    Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

6.5.1. przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)

6.5.2. za pobraniem, przy odbiorze przesyłki,

6.5.3. gotówką, kartą płatniczą lub kredytową przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,

6.5.4. poprzez serwis PayU.

6.6.    Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (email) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

7.1.    Realizacja dostawy następuje po uregulowaniu przez Kupującego płatności lub wyborze formy płatności przy odbiorze.

7.2.    Produkty z zamówienia są rezerwowane przez okres 7 dni, jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana płatność zamówienie zostanie anulowane – nie dotyczy wyboru płatności przy odbiorze.

7.3.    Dostawy produktów zamówionych w Sklepie realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.4.    Dostawa Kupionych produktów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej (Kurier48) lub firmy DPD (Kurier) zgodnie z wyborem Kupującego we wskazane w formularzu zamówienia miejsce.

7.5.    Kupujący może odebrać zamówiony towar w  sklepie stacjonarnym w Pszczynie ul. Bednarska 8. należących do Sprzedawcy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym/mailowym terminu odbioru.

7.6.    Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik w zakładce „Dostaw i płatność” na stronie Sklepu.

7.7.    Termin wysyłki zakupionych towarów wynosi do 3 dni roboczych.

7.8.    Deklarowane przez Dostawców o których mowa w pkt. 7.4 terminy doręczenia przesyłek przedstawiono w zakładce „Dostaw i płatność” na stronie Sklepu.

7.9.   Odbiór przez Kupującego dostarczonej przesyłki wymaga pisemnego potwierdzenia. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane 
z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

7.10. Zaleca się aby Kupujący sprawdził przed odbiorem zawartość przesyłki a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości spisał (wraz z Kurierem) protokół szkody. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą, zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki na adres mailowy biuro@mydlanabanka.pl.

7.11. Jakiekolwiek uszkodzenia, braki, niezgodności itd. dotyczące otrzymanego towaru, zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki adres mailowy biuro@mydlanabanka.pl.

7.12. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu że towar jest nie dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie dziesięciu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

7.13. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy.

 1.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1.    Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu realizacji zamówień złożonych w Sklepie, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu.

8.2.    Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Kupującym Umową Sprzedaży m.in. podmiotom realizującym dostawy (Poczta Polska, DPD), podmiotom obsługującym płatności (np. PayU SA).

8.3.    Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych  jak i technicznych.

8.4.    Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawa dostępu do przekazanych danych osobowych, ich poprawiania i kontroli przetwarzania na zasadach zawartych w przedmiotowej ustawie. Użytkownik ma prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE (Prawo do rękojmi)

9.1.    Termin do skorzystania z prawa do rękojmi (reklamacji) wygasa po upływie 24 miesięcy od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem.

9.2.    Podstawą do reklamacji jest wystąpienie w sprzedanym produkcie wady fizycznej (np. produkt nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć) lub wady prawnej (np. produkt jest własnością osoby trzeciej).

9.3.    Po stwierdzeniu wady Kupujący ma prawo żądać:

9.3.1.   odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna;

9.3.2.   wymiany towaru na nowy;

9.3.3.   naprawy towaru;

9.3.4.   obniżenia ceny – z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona;

9.4.    Adres do reklamacji: 43-200 Pszczyna, ul. Bednarska 8 lub 32-620 Brzeszcze, ul. Graniczna 34

9.5.    Opis procedury reklamacji:

9.5.1.   Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@mydlanabanka.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

    9.5.2.   imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

    9.5.3.   datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

    9.5.4.   przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

    9.5.5.   wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

9.5.6.   Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

9.5.7.   Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

9.5.8.   Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

9.6.    Koszt wysyłek towaru podlegającego reklamacji ponosi Sprzedawca

 

        10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROT TOWARU

10.1.  W ciągu 14 dni w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

10.2.  Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@mydlanabanka.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

10.3.  Przesyłkę należy nadać na adres Mydlana Bańka Paweł Jarosz 32-620 Brzeszcze, ul. Graniczna 34

10.4.  Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Mydlana Bańka Paweł Jarosz

43-200 Pszczyna, ul. Bednarska 8.

Ja ............................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ..................................................................................................

Data zawarcia umowy to..................................., data odbioru .............................................

Imię i nazwisko...................................................

Adres ..............................................

Data.....................................................

.............................................................

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 

10.5.  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

10.6.  Brak możliwości odstąpienia od umowy:

10.7.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

10.7.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

10.7.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

10.7.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

10.7.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10.7.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 1.  Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

11.1.  Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach.

11.2.   Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 1.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

12.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym.

12.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmienionego regulaminu na stronie Sklepu. Zmiany regulaminu nie dotyczą Umów zawartych przed wejściem w życie zmienionego regulaminu. 

12.4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności:

11.4.1.    przepisy kodeksu cywilnego,

11.4.2.    ustawy o ochronie danych osobowych,

11.4.3.    ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

11.4.4.    ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

12.5. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

12.6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.12.2014r (wersja 1.2).

Kosmetyki naturalne - sklep internetowy Mydlana Bańka

Zadbaj o swoją skórę! Jej zdrowy i atrakcyjny wygląd pozwala czuć się komfortowo i przyjemnie każdego dnia. Pomoże Ci w tym nasza mydlarnia internetowa, która jest wyjątkowym i niepowtarzalnym miejscem dedykowanym osobom świadomym swoich potrzeb, dla których odpowiednia pielęgnacja skóry jest priorytetowym zagadnieniem. Dbamy o to, aby oferować Państwu produkty najwyższej jakości. Nasz sklep internetowy sprzedaje kosmetyki naturalne, które korzystnie wpływają na naszą skórę. Nasze kosmetyki w większości pozbawione są chemicznych dodatków, takich jak sztuczne substancje zapachowe oraz barwniki. Nasza mydlarnia naturalna gwarantuje produkty najwyższej jakości, między innymi mydła naturalne, które wytwarzane są na bazie starannie wyselekcjonowanych składników pochodzenia roślinnego. To mydła na bazie olejków, które nie tylko skutecznie oczyszczają skórę, ale również mają istotny wpływ na jej kondycję.

Nasze mydła nie wysuszają skóry oraz sprawiają przy tym, że zachwyca ona swoim wyjątkowym blaskiem. Zapoznaj się z pełną ofertą i odkryj magię, jaką oferują nasze kosmetyki. Naturalna mydlarnia internetowa Coraz więcej osób ma świadomość, że środki z nadmierną ilością dodatków chemicznych negatywnie wpływają na nasze i zdrowie i dlatego też starają się je całkowicie wykluczyć ze swojego życia. Nasz sklep internetowy proponuje w związku z tym kosmetyki naturalne, które pozbawione są tego typu dodatków. Dzięki temu nie będziemy dostarczać negatywnie wpływających składników do naszego organizmu. Nasz sklep proponuje sprzedaż online takich produktów jak mydła naturalne, kremy czy kosmetyki do włosów. Jeśli pragną Państwo zadbać o własną pielęgnację oraz zdrowie, to zachęcamy do kontaktu. Proponowane przez nasz sklep internetowy mydła naturalne są najwyższej jakości, a przy tym rozmaitego rodzaju. Każdy więc znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Posiadamy mydła i kosmetyki o różnych właściwościach, które sprawdzają się w przypadku różnego typu cery. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z nasza szeroką ofertę. Proponowane przez nas kosmetyki oferują bowiem najwyższą jakość codziennej pielęgnacji ciała.